ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden primeren boven alle algemene verkoop- op aankoopvoorwaarden van de koper, behoudens door ons
    uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigde andersluidende aanvaarding.
2. Onze prijzen zijn zonder verbintenis en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.  leveringstermijnen worden enkel
    als aanduiding gegeven.  Een vertraging kan geen aanleiding zijn tot annulatie van de bestelling, noch tot schadevergoeding of
    intresten.
3. Onze fakturen zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. De verkochte goederen blijven eigendom van Car Systems bvba tot aan hun volledige betaling.  Het risico van verlies of beschadiging
    ligt vanaf de levering of verzending bij de koper, ook indien het transport franco gebeurt.  Verkochte goederen worden niet
    geruild of teruggenomen.
5. De koper wordt verondersteld de eigenschappen en de installatie- en gebruiksaanwijzing van de door hem gekochte goederen te
    kennen.  Klachten dienen ons schriftelijk en binnen de acht dagen na levering te bereiken.  De klant mag zich niet van een klacht
    bedienen voor de telaatbetaling van een faktuur.
6. Bij niet naleving van de betalingsvoorwaarden wordt automatisch en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 1% per 
    maand aangerekend op het verschuldigde bedrag.  Indien na de ingebrekestelling geen onmiddellijke betaling volgt zal zonder dat
    een nieuwe ingebrekestelling noodzakelijk is, het faktuurbedrag automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schade-
    vergoeding van 15% met een minimum van €50 als door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen schadevergoeding.
7. Gebreken in materialen die voor de leverancier verborgen waren, zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en
    geen aanspraak op schadevergoeding veroorzaken.  De waarborg op de door ons verkochte goederen is beperkt tot de garantie die
    wordt verleend door de desbetreffende fabrikant, zonder bijkomende waarborgen.
8. Het plaatsen van een bestelling of de inontvangstneming van de goederen of faktuur geldt als aanvaarding van onze algemene
    voorwaarden.
9. Indien wij op verzoek van de koper diens voertuig over de weg vervoeren, kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden gesteld
    voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit.
10. Bij gebeurlijke betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel van Leuven bevoegd, tenzij de leverancier ervoor opteert de
    gerechtsprocedure te laten plaatsvinden in het rechtsgebied van de koper.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Nos conditions générales priment au delà de toutes autres conditions générales de vente ou d'achat de l'acheteur, sauf 
    acceptation explicite et écrite de notre part.
2. Nos prix sont sans engagement et peuvent changer sans préavis.  Les délais de livraison ne sont remis qu'à titre indicatif.
    Un retard de livraison ne peut donner lieu à l'annulation ni aux dommages et intérêts.
3. Nos facturees sont payables au comptant, sauf convention écrite contraire.
4. Les marchandises restent la propriété de Car Systems bvba jusqu'au paiement complet.  Le risque de perte ou de dommages
    revient à l'acheteur dès la livraison ou l'expédion, même en cas de vente franco.  Les marchandises vendues ne sont pas
    échangées ni reprises.
5. Nous supposons que l'acheteur connait les charactéristiques, l'installation et le mode d'emploi des produits achetés.  Les
    réclamations doivent nous parvenir par écrite dans les huit jours après livraison.  Le client ne peut prendre prétexte d'une 
    réclamation pour suspendre ou retarder ses paiements.
6. En cas de nonobservation de l'échéance de paiement, un intérêt de retard de 1% par mois sera calculé sur le montant de la
    facture automatiquement et sans mise en demeure.  Dans le cas ou le paiement n'est pas effectué immédiatement après la
    mise en demeure, le montant de la facture sera automatiquement augmenté d'une indemnité forfaitaire de 15% avec un 
    minimum de €50, convenu expressément par les parties comme dommages-inérêts, sans qu'une nouvelle mise en demeure
    soit nécessaire.
7. Les défauts dans le matériel qui auraient été cachés pour le fournisseur, ne mettront pas en cause sa responsabilité et ne
    donneront pas droit aux dommages-intérêts.  la garantie des matériaux vendus par nous est limitée à la garantie donnée par
    le fabriquant, sans que nous n'offrons aucune garantie supplémentaire.
8. La commande ou la réception de la marchandise ou de la facture est considéré comme acceptation des conditions générales
   de vente.
9. En cas que nous roulons, sur demande du client, avec son véhicule, nous ne sommes jamais responsable pour de dégats ou 
    de dommages de ce fait.
10. Pour des contestations éventuelles seul le Tribunal de Commerce de Louvain sera compétent.
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.